Overseas Employment E-Service

ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ลงทะเบียนคนหางาน

เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตามความเป็นจริง

เลขที่บัตรประชาชน *

คำนำหน้าชื่อ (ไทย) *

ชื่อ (ไทย) *

นามสกุล (ไทย) *

คำนำหน้าชื่อ (Eng) *

ชื่อ (Eng) *

นามสกุล (Eng) *

กรณีมีหนังสือเดินทางอยู่แล้ว ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษต้องตรงกับหนังสือเดินทาง

เพศ *

วันเกิด *

อายุ

สัญชาติ *

ศาสนา*

ส่วนสูง (ซม.) *

น้ำหนัก (กก.) *

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ไทย) *

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน (Eng) *

จังหวัด *

อำเภอ / เขต *

ตำบล / แขวง *

รหัสไปรษณีย์ *

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ไทย) *

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (Eng) *

จังหวัด *

อำเภอ / เขต *

ตำบล / แขวง *

รหัสไปรษณีย์ *

โทรศัพท์มือถือ *

โทรศัพท์มือถือ (สำรอง)

โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

อีเมล์

เลขที่หนังสือเดินทาง

วันที่ออก

วันหมดอายุ

กรอกประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษาสูงสุด *

สาขา

สถาบันการศึกษา

จังหวัด

กรอกความสามารถทางภาษา

ความรู้ด้านภาษาอันดับที่ 1

ความรู้ด้านภาษาอันดับที่ 2

ความรู้ด้านภาษาอันดับที่ 3

ความรู้ด้านภาษาอันดับที่ 4

ความรู้ด้านภาษาอันดับที่ 5

กรอกข้อมูลตำแหน่งงาน

เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร อันดับที่ 1 (กรอกข้อมูลเพื่อเลือกรายชื่อใต้กล่อง) *

เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร อันดับที่ 2 (กรอกข้อมูลเพื่อเลือกรายชื่อใต้กล่อง)

เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร อันดับที่ 3 (กรอกข้อมูลเพื่อเลือกรายชื่อใต้กล่อง)

สามารถทำงานตำแหน่งอื่นได้ *

เลือกประเทศที่ประสงค์จะไป อันดับ 1 (กรอกข้อมูลเพื่อเลือกรายชื่อใต้กล่อง)*

เลือกประเทศที่ประสงค์จะไป อันดับ 2 (กรอกข้อมูลเพื่อเลือกรายชื่อใต้กล่อง)

เลือกประเทศที่ประสงค์จะไป อันดับ 3 (กรอกข้อมูลเพื่อเลือกรายชื่อใต้กล่อง)

สามารถไปประเทศอื่นได้ *

ประเภทการจัดส่ง *

ระบุนายจ้าง *

ต้องการเดินทางไปโดยบริษัทจัดหางาน*

บริษัทจัดหางาน

 

หากคนหางานเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากบริษัทจัดหางานตามที่ระบุ กรุณากรอกเลขที่ จต.2

กรุณาเลือกตำแหน่ง

 

กรอกข้อมูลเข้าใช้งาน

รหัสผ่าน *

ยืนยันรหัสผ่าน *

กรอกข้อมูลผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน

คำนำหน้าชื่อ (ไทย)

ชื่อ (ไทย)

นามสกุล (ไทย)

ความสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้

แนบเอกสาร

รองรับไฟล์ PDF PNG JPG ขนาดไม่เกิน 5 MB, รูปถ่าย ขนาดไฟล์ไม่เกิน 160x240 pixels ขนาดไม่เกิน 2 MB รองรับไฟล์ประเภท JPEG, GIF

* 1)

รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว

Upload
 
 

2)

สำเนาบัตรประชาชน

Upload
 
 

3)

สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)

Upload
 
 

4)

อื่นๆ (ถ้ามี)

Upload
 
 

ยอมรับตามข้อกำหนด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง และยินยอมให้เปิดเผยต่อนายจ้างหรือผู้เกี่ยวข้อง

กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ | Thailand Overseas Employment Administration (TOEA)

อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม.10400

พบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 02-245-9435 หรืออีเมล toearegis@gmail.com


Built no. R202212-17.00