Overseas Employment E-Service

ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ลงทะเบียน / Register

เลือกประเภทสมาชิก / Select type of member

กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ | Thailand Overseas Employment Administration (TOEA)

อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม.10400

พบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 02-245-9435 หรืออีเมล toearegis@gmail.com


Built no. R202209-12.00